TAZMİNAT DAVASI - ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TEK TARAFLI YARALAMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ -

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/1100
Karar: 2018/10789
Karar Tarihi: 15.11.2018


TAZMİNAT DAVASI - ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TEK TARAFLI YARALAMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİ - MAHKEME KARARINDA USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacı vekili, davacının askerde muhasebeci olarak görev yapmakta iken görevi icabı …tarihinde muhasebe işlemlerini yapmak için kendisinin de içinde bulunduğu askeri araç ile …. kişi yola çıktıklarını, araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonucu davacının ağır yaralandığını ve iş gücü kaybı oluştuğunu belirterek …TL manevi tazminat ile fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile …TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, öncelikle zamanaşımı nedeniyle usulden, aksi takdirde davanın esastan reddini talep etmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(492 S. K. m. 13)
 
Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
 
Karar: Davacı vekili, davacının askerde muhasebeci olarak görev yapmakta iken görevi icabı 30.08.2000 tarihinde muhasebe işlemlerini yapmak için kendisinin de içinde bulunduğu askeri araç ile 11 kişi yola çıktıklarını, araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonucu davacının ağır yaralandığını ve iş gücü kaybı oluştuğunu belirterek 50.000,00 TL manevi tazminat ile fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile 10.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı vekili, öncelikle zamanaşımı nedeniyle usulden, aksi takdirde davanın esastan reddini talep etmiştir.
 
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın 30/08/2000 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
 
Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J. maddesi uyarınca davalıdan harç alınmamasına 15.11.2018 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı