T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2017/4149 Karar: 2018/436 Karar Tarihi: 16.01.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU - BOZMAYA KONU İLK HÜKMÜN YALNIZCA SANIK LEHİNE TEMYİZ EDİLMESİ - ALEYHE TEMYİZ OLMAMASI - SANIK LEHİNE KAZANILMIŞ HAK OLUŞTUĞU - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

(5237 S. K. m. 179) (1412 S. K. m. 326)
 
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaatine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 
Pertek Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 26.11.2014 tarihli, 2014/65-2014/103 sayılı karar ile sanık hakkında TCK'nın 179/3-2, 62, 53/1, 51, 51/3-7-8. maddeleri gereğince verilen 25 gün hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükmün üst Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine temyiz edilmesi üzerine Dairemizce 26.04.2016 tarihli ilam ile sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak kaydı ile bozulmasına karar verilmesinden sonra, Pertek Asliye Ceza Mahkemesince 22.02.2017 tarihinde, 2016/55-2017/24 sayılı karar ile TCK'nın 179/3-2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca hükmolunan 1.200- TL adli para cezasının CMUK'un 326/son maddesi dikkate alınıp ceza miktarı yönünden, sonuç cezanın 25 gün hapis cezasına indirildikten sonra paraya çevrilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;
 
Kanunu aykırı olup, hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılanmayı gerektirmeyen bu hususlarda, aynı Kanunun 322. Maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; sanığa verilen temel cezanın belirlenmesinde gösterilen diğer gerekçeler yasal ve yeterli olduğundan, hüküm fıkrasının 7. Bendinden sonra gelmek üzere "1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi gözetilerek, 26.11.2014 tarihli, 2014/65-2014/103 sayılı ilk hükmün sanık lehine temyiz edilmesi nedeniyle, kazanılmış hak nedeniyle, 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına" cümlesinin eklenmesi ile devamında 8. bent olarak "sanığın kişilik ve sosyal özellikleri nazara alınarak, sanığa verilen 25 gün hapis cezasının TCK'nın 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmesine, TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak bir gün karşılığı adli para cezasının takdiren 20 TL olarak hesabıyla 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına" ibaresinin eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)