T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017/4916 Karar: 2018/11987 Karar Tarihi: 25.10.2018

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/4916
Karar: 2018/11987
Karar Tarihi: 25.10.2018


BOŞANMA DAVASI - HÜKMÜ TEMYİZ EDEN DAVACI TARAFA MİKTAR DA BELİRTMEK SURETİYLE TEMYİZ GİDERLERİNİ YATIRMASI - DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHALLİ MAHKEMESİNE İADESİ

ÖZET: Mahkemece hükmü temyiz eden davacı tarafa miktar da belirtmek suretiyle temyiz giderlerini yatırması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin, yukarıda belirtilen usul çerçevesinde muhtıra gönderilmesi, verilen süre içinde gerekli temyiz masraflarının tamamlanması halinde doğrudan, tamamlanmaması halinde, davalının temyiz talebi ile ilgili olarak yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun maddesi uyarınca bir karar verilip, bu kararın temyizinin ardından, temyiz edilmemesi halinde ise, davalının temyiz itirazlarını incelemek üzere dosyanın Yargıtay'a gönderilmek üzere mahalli mahkemesine iadesine karar verilmiştir.

(1086 S. K. m. 434) 
 
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
492 sayılı Harçlar Kanununda ve bu kanuna ekli “Yargı Harçları” başlıklı (1) sayılı tarifede, 5766 sayılı ve 6217 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklik gereğince; harca tabi davalarda yapılan temyiz başvurularından;
 
Temyiz başvuru harcının ve kararda gösterilen ilam harcının dörtte birinin (maktu harca tabi davalarda maktu harcın tamamı) temyiz peşin harcı olarak alınması (1 sayılı Tarife III /e bendi) zorunludur. 
 
Hükmü temyiz eden taraflardan istinaf başvuru ve karar harcının alındığı, temyiz harçlarının alınmadığı görülmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434/3. maddesi, "temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması halinde, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceğini, verilen süre içinde bu harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde mahkemece, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceğini" hükme bağlamıştır. Bu düzenlemeye göre eksik olan temyiz harç ve giderlerinin tamamlanması hususunun hakim tarafından temyiz edene yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Hakim veya mahkeme başkanı yerine kalemce davetiye üzerine sözü edilen bildirimin yazılması, yapılan bildirimi geçersiz kılar. Bu bakımdan davacı tarafa "temyiz harçlarını yatırması için çıkartılan muhtıra geçersizdir. Bu durumda, mahkemece hükmü temyiz eden davacı tarafa miktar da belirtmek suretiyle temyiz giderlerini yatırması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin, yukarıda belirtilen usul çerçevesinde muhtıra gönderilmesi, verilen süre içinde gerekli temyiz masraflarının tamamlanması halinde doğrudan, tamamlanmaması halinde, davalının temyiz talebi ile ilgili olarak yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434/3. maddesi uyarınca bir karar verilip, bu kararın temyizinin ardından, temyiz edilmemesi halinde ise, davalının temyiz itirazlarını incelemek üzere dosyanın Yargıtay'a gönderilmek üzere mahalli mahkemesine İADESİNE, oybirliği ile karar verildi. 25.10.2018 (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı